Договір оферта

Цей Договір оферта (далі - "Договір") визначає умови надання послуг компанією Kiryton (далі - "Компанія") клієнтам (далі - "Замовник"). Приймаючи умови цього Договору, Замовник погоджується з усіма положеннями, викладеними нижче.

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір є офіційною пропозицією (офертою) Компанії укласти договір на надання послуг з розробки веб-сайтів, інтернет-магазинів, корпоративних сайтів, лендінгів та інших цифрових рішень.

1.2. Оферта вважається прийнятою (акцептованою) Замовником з моменту виконання однієї з наступних дій:

● Підписання Договору.● Оплата авансового платежу за надання послуг.● Підтвердження Замовлення через електронну пошту або інші засоби зв'язку.

2. Предмет договору

2.1. Компанія зобов'язується надати послуги з розробки веб-сайтів, інтернет-магазинів, корпоративних сайтів, лендінгів та інших цифрових рішень (далі - "Послуги"), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити такі Послуги.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Обов'язки Компанії:● Виконати Послуги відповідно до умов цього Договору та погоджених технічних завдань.● Дотримуватись встановлених строків виконання робіт.Забезпечити конфіденційність отриманої від Замовника інформації.
3.2. Права Компанії:● Отримати від Замовника своєчасну оплату за надані Послуги.● Отримати від Замовника необхідну інформацію та матеріали для виконання Послуг.
3.3. Обов'язки Замовника:● Надати Компанії всю необхідну інформацію та матеріали для виконання Послуг.● Своєчасно оплачувати надані Послуги згідно з умовами цього Договору.● Виконувати свої обов'язки за договором.
3.4. Права Замовника:● Отримати Послуги належної якості відповідно до умов цього Договору.● Отримати інформацію про хід виконання Послуг.

4. Порядок розрахунків

4.1. Вартість Послуг визначається на основі погодженого технічного завдання і фіксується в договорі.
4.2. Оплата Послуг здійснюється наступними способами:● Онлайн-платежі через платіжні системи, інтегровані на веб-сайті Компанії.● Безготівковий переказ на розрахунковий рахунок Компанії за реквізитами, вказаними у договорі.
4.3. Оплата робіт за договором буде здійснюватися поетапно. Кожний етап робіт сплачується Замовником в повному обсязі (100% від загальної вартості послуг), і це оплата повинна бути здійснена перед початком виконання відповідного етапу робіт.

5. Відповідальність сторін

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Компанія не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають між сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, спір підлягає розгляду в суді відповідно до чинного законодавства України.

7. Термін дії договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту акцепту Замовником і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

7.2. Кожна зі сторін має право розірвати цей Договір, повідомивши іншу сторону за 30 днів до дати розірвання, за умови виконання всіх зобов'язань, що виникли на момент розірвання.

8. Заключні положення

8.1. Цей Договір складається у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін, і має однакову юридичну силу.

8.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються в письмовій формі і підписуються обома сторонами.

8.3. Замовник підтверджує, що ознайомлений з умовами цього Договору та приймає їх.